• TP nhân công: 0911.888.770
Hướng dẫn thủ tục dự thầu